آزاده حیدری

مدرس تندخوانی و تقویت حافظه

تخصص من آموزش تندخوانی و تقویت حافظه است.

با افتخار عضو رسمی تیم تحقیقاتی استاد شاه بابایی

داستان من را «اینجا» ببینید.